Therapeuten

Jens Freilinger
Physiotherapeut
Anne Freilinger
Physiotherapeutin
Sabine Zeitler
Physiotherapeutin
Frok Ramaj
Physiotherapeut
Fabienne Schukowski
Physiotherapeutin

Praxisorganisation

Linda Ramaj
Praxisorganisation
Sonja Empirico
Praxisorganisation
Monica Perez
Praxisorganisation